NOVOTNÝ, T. Využití technologie virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Dizertant pracoval s plným nasazením na své práci, která je svým obsahem značně rozsáhlá a hutná, přičemž zpracovává velmi současnou a aktuální problematiku navrhování technických soustav (objektů) pomocí virtuální reality. To byla příčina poněkud opožděného odevzdání, ale ku prospěchu věci. S výsledky dizertace jsem velmi spokojen. Ing. Tomáš Novotný tak plně prokázal schopnost pracovat jak pod vedením školitele, tak zejména samostatně ve vědecko-výzkumné oblasti svého působení na ÚVSSR FSI VUT v Brně. V dizertaci byly aplikovány i moderní poznatky a metodické přístupy a zkušenosti získané z několika pobytů na spřátelém pracovišti FS TU v Chemnitz.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hajduk,, Mikuláš

posudek v pdf

Navrhovaná známka

Krutiš, Vladimír

posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67427