HABRDOVÁ, E. Funkce superplastifikátorů ve směsích alkalicky aktivovaných aluminosilikátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlica, Jaromír

Studentka při řešení problematiky vlivu plastifikátorů na vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů pracovala samostatně a prokázala, že je schopna sama řešit zadané úkoly a to i po stránce zpracování a prezezentace výsledků. Drobné nedostatky lze vytknout při práci s literárními zdroji a tvorbě rešerše. Diplomovou práci hodnotím známkou A (výborně) a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Diplomová práce studentky Evy Habrdové se zabývá vlivem typu superplastifikátoru na vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Teoretická část práce není příliš vhodně členěna a zejména postrádám početnější výsledky rešerže odborných článků v dané problematice. Přesto teoretická část odpovídá svým obsahem řešené problematice a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. V experimentální části by mohla být uvedena stručná charakteristika použitých surovin. Pro experimenty byly zvoleny tři typy superplastifikátorů - polykarboxylát, lignosulfonát a melaminsulfonát, které byly kombinovány se třemi typy geopolymerních pojiv na bázi metakaolinu a vysokopecní strusky aktivované NaOH, sodným vodním sklem, Rudalem, příp. vápennou kaší. Diplomantka sledovala zejména pevnost v tlaku a v tahu za ohybu po 1, 7 a 28 dnech normálního zrání a zároveň i kinetiku tuhnutí pojiv, která bývá přídavkem superplastifikátorů často výrazně ovlivněna. Jak ukázaly výsledky pevnost nezávisí jenom na typu plastifikátoru, ale výrazně také na typu pojiva. Zde musím diplomantce vytknout poměrně strohý popis a vyhodnocení některých výsledků. Získané výsledky jsou prvním orientačním bodem v problematice aplikace auperplastifikátorů v geopolymerních pojivech a měla by na ně navázat zejména charakterizace makro- a mikrostruktury těchto pojiv. Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci výborně (A) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 69