STEIDL, A. Návrh malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Bakalářská práce se zabývá řešením návrhu malé vodní elektrárny ve vybrané lokalitě. Po stručném teoretickém úvodu se autor zaměřil na výběr vhodné lokality. Ze tří možných variant toků vybral lokalitu na řece Desné. Provedl hydroenergetické a vodohospodářské řešení a návrh technologického vybavení. V další části zpracoval elektrickou část elektrány a vyvedení výkonu do distribuční soustavy. Závěrem zpracoval ekonomické zhodnocení díla. Práci zpracoval samostatně a iniciativně. Vhodně využíval konzultací. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá současným trendům. Jazyková úroveň práce je uspokojivá, až na některé hrubé chyby (např. v seznamu literatury). Seznam použité literatury odpovídá charakteru a obsahu práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Předložená práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V první části práce je probraná teorie malých vodních elektráren (dále MVE) a jejich rozdělení. V dalších kapitolách je proveden rozbor vhodných lokalit umístění malé MVE na třech řekách Moravská Sázava, Morava, Desná. Porovnáním těchto možností byla zvolena lokalita u řeky Desné s příspěvkem Divokého potoka. Dále se práce zabývá popisem zvoleného místa a určení jednotlivých zařízení nezbytných pro provoz MVE. V předposlední kapitole se práce zabývá připojením MVE do energetické sítě. Poslední kapitola řeší ekonomickou část projektu. Práce je psaná srozumitelně, obsahuje několik drobných pravopisných a stylistických nedostatků. Po grafické stránce je práce dobře zpracovaná, pouze bych vytknul velké mezery mezi nadpisy a texty. Odborné zpracování práce je na dobré úrovni, vše je přehledné a snadno pochopitelné. Pouze kapitola 4.2 (teorie turbín) spíše patří do teoretického úvodu popisovaného v kapitole 2. V kapitole 7 je výrobní výkon turbín určen velice hrubě (měla být zvolena přesnější metoda výpočtu) a navíc nesouhlasí s výkonem turbín zvolených k rekonstrukci MVE v kapitole 5.4. U výpočtu vyrobené energie kapitola 7.2.2 nesouhlasí jednotky. Při hodnocení efektivnosti chybí bližší popis výpočtů, tím dochází ve výsledcích k nepřesnostem např. u výpočtu hrubého zisku v druhém roce.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 67358