MARCOLOVÁ KLÍMKOVÁ, M. Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hřebíček, Jiří

Navrhovaná známka

Karpíšek, Zdeněk

Navrhovaná známka

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 67301