SCHNABL, J. Měření ztrát feromagnetických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Diplomant se ve své práci zabýval měřením ztrát feromagnetických materiálů, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické. Diplomant navrhnul a realizoval pracoviště pro snímání hysterezní smyčky pomocí osciloskopu. Rovněž navrhnul a realizoval pracoviště pro měření vířivých ztrát impulsní metodou. Je však škoda, že na každém pracovišti byl změřen pouze jeden vzorek transformátorových plechů, a že hysterezní smyčka byla změřena pouze pro jednu amplitudu magnetické indukce. Diplomant pracoval samostatně v oblasti teoretické i praktické. V průběhu práce prokázal dobré odborné znalosti a orientaci v problematice. Náměty do diskuse: V rovnici (4.4.1.4) na str. 58 nelze spočítat maximální hodnotu signálu pomocí efektivní hodnoty téhož signálu vynásobené odmocninou ze dvou, protože se jedná o neharmonický signál. Na Obr. 3.3-3 na str. 44 jsou k sekundárnímu vinutí připojeny dva voltmetry: jeden měří efektivní hodnotu, jeden střední hodnotu. Ale střední hodnota napětí indukovaného do sekundárního vinutí musí být vždy nulová (indukované napětí nemůže mít stejnosměrnou složku), měření střední hodnoty tedy nemá smysl. V textu práce je zdůvodnění tohoto měření rovněž naprosto nejasné a neprůkazné.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Diplomová práce se zabývá měřením ztrát feromagnetických materiálů. Práce je rozdělena do šesti kapitol včetně závěru. V prvních dvou kapitolách se autor zabývá rozdělením magnetických materiálů a popisem hysterezních a vířivých ztrát. V následující kapitole je zevrubně rozebrána problematika měření těchto ztrát pomocí různých metod. Čtvrtá a pátá kapitola je stěžejní část práce, kde se autor zabývá samotným měřením hysterezních ztrát jednofázového síťového transformátoru a vířivých ztrát v tlumivce. Z hlediska formálního zpracování je práce napsána bez závažnějších chyb. Výrazně bych však autorovy doporučil psát číslovky slovně nikoli číslem. Nemohly by se pak vyskytnout chyby typu „1. síťový transformátor“ a „1. fázový transformátor“. Nedostatky odborného charakteru: * Veškeré opsané cizí myšlenky musí být patřičně citovány. * Vynechat v textu věty typu „Někteří lidé preferují více měření na toroidu, než na Epsteinově rámu“, píšete technicky zaměřenou diplomovou práci. * Při měření dynamické hysterezní smyčky by bylo výhodnější a snad i jednodušší nepoužívat pasivní RC integrátor, ale veškeré zpracování měřených dat provést na počítači např. v Excelu, MATLABu apod. Vyhnul byste se nutnosti měření „malých“ napětí za RC článkem a počítání plochy hysterezní smyčky „čtverečkovou“ metodou. * Pokud měření ztrát provádíte na konkrétním zařízení (transformátor, tlumivka) bylo by vhodnější uvést jeho parametry. A taktéž uvést proč jste vybral zrovna toto zařízení. Jako hlavní nedostatek práce vidím v tom, že mohlo být provedeno více měření a toto důkladně okomentovat. Místo zbytečně podrobných popisů způsobů měření, které stejně nepoužíváte. Zadání diplomové práce bylo splněno a i přes uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 67321