SMEČKA, J. Návrh SQL databáze pro elektronický obchod firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Jakým způsobem je řešena integrita dat především pak pro příkazy manipulující s daty v tabulkách (insert, update a delete)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejtmánek, Drahoslav

"Práce na mě zanechala příznivý dojem. V teoretické části je vše pěkně a přehledně popsáno. V analýze stávajícího stavu trošku postrádám alespoň stručný popis datového modelu lékárenského systému s tím jaké konkrétní informace a z kterých tabulek se budou do DB E-shopu exportovat. Návrhu vlastního řešení kromě dle mého názoru nepříliš vhodné vazby - Objednávka-Košík nelze nic zásadního vytknout. Osobně bych dal přednost vazbě Objednávka - Položky objednávky a Košík nechal nezávislý na objednávce a ""přesypával"" ho v okamžiku skutečné realizace objednávky."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67174