HLADÍK, R. Pasivní optická detekce pohybujících se cílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Pavel

Student pracoval samostatně a iniciativně. Dokázal samostatně řešit výzkumné problémy i nad rámec magisterského stupně studia. Problém pasivní detekce a lokace rozměrově malých pohyblivých cílů v obraze byl náročný vzhledem k požadovaným parametrům pohybujícího se cíle a nárokům na HW. Student prokázal schopnosti samostatně řešit jak teoretickou část zadání, tak nalezení vyhovujícího technického provedení. Na celé práci se podepsal fakt, že nebylo jednoduché nalezení HW řešení a vždy programové doplnění nového HW o specifické drivery. Systém každého HW pracoval s rozdílnou podporou od výrobce. Text práce má množství nedostatků jak z oblasti jazykové, tak grafické a formální. Je patrné, že student vzhledem k časovým možnostem dokončení funkčního HW pracoviště nevěnoval náležitou pozornost této stránce diplomové práce. Student zadání splnil.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Král, Bohumil

Diplomní práce řeší aktuální problematiku optické lokace na bázi relativně levného autonomního systému s kamerou, který by byl případně aplikovatelný při sledování náletů špačků na vinice. Diplomant zpracoval rešerši vhodných metod pasivní lokace a uvedl několik vybraných metod pro zpracování dynamického obrazu. Těžiště práce se zdá být především v experimentálním testování řady desek a implementaci algoritmů, které by umožnily zpracování obrazu z kamerového modulu s nekomprimovanými daty a dávaly možnost spolehlivého vyhodnocování pohybujících se objektů o rozměru jen několika pixelů na dynamickém pozadí. Široké zadání zřejmě dostalo diplomanta do časové tísně, takže vlastní zpracování dosažených výsledků je poněkud kusé a lze je z práce spíš vytušit, protože chybí jasná odpověď , které body zadání byly beze zbytku splněny a které byly splněny částečně či vůbec. Také stylistické zpracování práce a některé gramatické chyby svědčí o časové tísni, do které se zřejmě diplomant v závěru dostal. Mohu však konstatovat, že předložená diplomní práce svědčí o dobrých inženýrských schopnostech diplomanta a že hlavní cíl práce- funkční optický lokátor- byl realizován a testován. Zadání práce považuji za mimořádně obtížné a orientaci diplomanta v této problematice hodnotím jako velmi dobrou. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 67153