PROCHÁZKOVÁ, M. Podmínky zřízení a udržení provozuschopnosti kondičního centra pro fitness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Samostatná práce s přímými výstupy do praxe pro autora, která splňuje nároky kladené na tento typ odborné práce. Otázka při obhajobě práce: Provoz centra, i když malého, je náročné časově i organizačně. Pokud zde budete pracovat jen dvě, jak budou vypadat činnosti spojené s registrací klientů, informacemi, úklidem apod., jak budou rozděleny tyto činnosti v provozní době 16 -22 hod. kdy není zřejmé, zda jsou zde přestávky, střídání ve vedení kurzů apod.?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce byl splněn, bakalářka vytvořila návrh pro provedení svého podnikatelského záměru.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Byly zvoleny odpovídající metody pro vytvoření práce. Při řešení vybrané problematiky se bakalářka zabývala v dostatečné šíři s potřebným teoretickým základem, v praktické části zjednodušeně vytvořila koncepci řešení uvedené problematiky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Bakalářka popisuje zjednodušeně dosažené výsledky, závěry vychází z analýzy a stavu v daném prostředí. Chybí některé podklady pro analýzu jako je vyhodnocení ankety v práci, její lepší popis a interpretace.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce je možné využít ve vlastní praktické činnosti bakalářky, kterou může být založení a provozování uvedené společnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Odpovídá požadavkům na BP. Terminologie a jazyková úroveň odpovídá menší zkušenosti bakaláře s vypracováním odborné práce, užívání hovorového jazyka apod. Struktura práce vhodná.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fajkus, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 66054