MOGGERT, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Výraznými rysy přístupu studentky ke zpracování zadaného úkolu jsou pracovní nasazení od samého počátku, poctivost a svědomitost, se kterými se autorka pouští do řešení tématu. Zároveň prokázala schopnost pracovat v reálném čase – správně rozvrhnout vyměřený časový limit do potřebných úseků s vědomím termínu dokončení díla. Za jeden z nesporných kladů koncepčního přístupu studentky považuji schopnost hledat a najít nosnou myšlenku, posoudit možnosti území a záměry potenciálního investora, definované v zadání práce, určit hlavní filozofickou linii řešení, výrazně vyvinutý je rovněž autorčin smysl pro posouzení řešených problémů v nejširších souvislostech, schopnost účinně využít analýzu prostředí a tématu v následné tvůrčí fázi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Autorka předkládá rozsáhlý, propracovaný a zdařilý návrh s profesionální úrovní grafické prezentace
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Ve stupni bakalářského projektu mimořádně propracovaný a nadstandardně prezentovaný koncept návrhu, kterému nelze po formální stránce prakticky nic vytknout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A promyšlený, funkční a logický koncept, reagující na situaci řešeného území
Architektonické řešení B výrazná forma, oživující stávající fádní zástavbu zajímavým akcentem v nároží do křižovatky ulic Koliště a Milady Horákové
Provozní řešení A velmi promyšlené a detailně propracované
Technicko konstrukční řešení A logický, funkční stavebně konstrukční koncept, přiměřený významu navrhované stavby
Formální úroveň A nadstandardně graficky vybavený projekt, náročnou adjustací velmi názorně dokumentující záměry autorky.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 66163