BETLACH, J. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusín, Tomáš

Student prokázal během účasti na ateliérových konzultacích dostatečné znalosti v oboru. Intenzivně se zabýval urbanistickou a historickou strukturou řešeného místa a analýzou budoucího obsahu objektu. Z této analýzy vygeneroval jednoduchou formu objektu s výrazným nárožním akcentem. Tento motiv se zdá nosný a pro místo vhodný. Dispozice jsou zvládnuty a jsou přehledné a funkčně čisté. Konstrukční řešení je logické. Fasády jsou úměrné místu a formálně vyhovující. Grafika práce je přehledná. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete práci s přirozeným osvětlením a možnostmi zastínění ve výstavních prostorách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student svou prací a přístupem prokázal vyspělost, architektonické myšlení a připravenost obhájit bakalářskou práci.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Koncept předložené bakalářské práce je založen na zajímavém řešení nároží ve vícevrstvé urbanistické situaci. Uměřené architektonické tvarosloví, jednoduchá konstrukce a provoz eliminují potencionální riziko víceznačnosti, ukryté v návrhu. Formulují tak ve svém výsledku zdařilou architektonickou variaci na téma řešení městského nároží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Snaží se zohlednit zajímavým způsobem vícevrstvou urbanistickou situaci místa. Uzavírá jasným objemem třídu kpt.Jaroše, prodlužuje směr fronty ulice Milady Horákové i Koliště a v místě nároží vytváří vstupní předprostor. Koncept však v sobě ukrývá i určité riziko víceznačnosti, spočívající v seskupení stavebních objemů a v jejich možném odstředivém potenciálu.
Architektonické řešení A Jasně a čitelně rozvádí urbanistický základ. Je založeno na proniku dvou objemů odlišné funkce při současném vytvoření náměstíčka, orientovaného do nárožního prostoru. Architektonický výraz a tvarosloví odpovídá vnitřnímu účelu i funkci. Zvolené lapidární tvarosloví sjednocuje zdařilým způsobem kompozici obou objemů domu a napomáhá jejich vzájemnému syntetickému vztahu. Neutralizuje tak výše uvedené odstředivé tendence, skryté v podstatě konceptu.
Provozní řešení B Provozní řešení je čisté a jednoduché. V případě obou částí domu, galerie i administrativy, přehledně organizuje vnitřní půdorys a vytváří jasně typologicky uchopitelné prostory. Větší průkaznost by si zasluhoval způsob zásobování restaurace v 5.NP a velikost a diferencovanost jejího zázemí.
Technicko konstrukční řešení A Použité konstrukční řešení, spočívající v kombinaci skeletového a stěnového monolitického železobetonového systému, je pro daný dům vhodné. Umožňuje jednoduché vynesení členitého půdorysu a současně vyhovuje prostorovým nárokům typologických druhů provozu, obsažených v návrhu.
Formální úroveň B Celkové zpracování je jednoduché a čisté, koresponduje s charakterem návrhu a jeho lapidárním výrazem. V grafické části, obsahující půdorysy, chybí vykreslení vnitřního zařízení místností, které by čitelně prokazovalo rozměrovou reálnost půdorysného řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 66136