KŘÍŽ, P. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Student respektuje okolní urbanistickou strukturu a navazuje na ni, pracuje s hmotou, s venkovním i vnitřním prostorem, se světlem a materiálem. Řešení je jasné a logické, k dispozici je velká škála různě osvětlených prostorů. Nejsem si úplně jistý ztvárněním bytového domu, cítím zde určité slabé místo, především v části navazující na průchod. Jinak je ale práce vyvážená a komplexní a nemám k ní další připomínky. Otázka k obhajobě - jak funguje venkovní expozice?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracoval průběžně, systematicky a zodpovědně, aktivně komunikoval s vedoucím práce.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Joura, Ivo

Předložená práce nabízí vcelku kultivovanou prezentaci návrhu veřejné budovy. Zvláštním dojmem působí jistá nevyváženost a nesourodost obou částí objektu (“obytné” a “výstavní”).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Tvarování “figury” objektu je uměřené a vcelku logické. Reakce na osu Třídy kap. Jaroše je správná. Pouze pojem “uliční osa” a její využití na vnímání hmoty objektu je minimálně nepřesvědčivá.
Architektonické řešení B Nevýhodou návrhu je jistá nevyváženost dvou částí domu. Část “výstavní” je velkoryse pojatá se soudobým přesvědčivým výrazem. Naproti tomu je “obytná” část objektu řešena méně nápaditě, skoro lehce banálně (platí to i pro fasády i dispoziční řešení. můj subjektivní pocit je, že obě části jsou až příliš nesourodé.
Provozní řešení B K provoznímu řešení mám tyto výtky: - umístění ložnic bytů do rušné ulice - nevyužití možnosti větší míry propojení vnitrobloku a prostorů v přízemí - dle mého názoru, nedostatečné plochy tech. zázemí objektu - dispoziční řešení bytů lze řešit velkoryseji, nebo naopak úsporněji
Technicko konstrukční řešení B Nemám výhrad. Řez i výřez fasády je dostatečně vypovídající. Naopak nedotaženě působí prezentace rozdělení výstavních ploch, dle typu osvětlení.
Formální úroveň B V předloženém materiálu postrádám průvodní text a zvláště výkresy 5.a 6.np. Oceňuji graficky zdařilé skicy, dokumentující zrod návrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 66100