NĚMČÍKOVÁ, E. Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce slečny Bc. Evy Němčíkové byla zaměřena na posouzení vhodnosti protlačovací zkoušky „small punch test“ (dále jako SPT) na odhad napěťových charakteristik (meze kluzu a meze pevnosti) ocelí používaných v energetickém průmyslu. Pro experimentální práce byly vybrány oceli používané v energetickém průmyslu, kde je použití této techniky velmi široké, především z důvodu posouzení zbytkové životnosti důležitých komponent. Technika SPT je zavedena na Ústavu fyziky materiálů AVČR, v.v.i. pro měření creepového chování kovových materiálů. Diplomová práce rozšiřuje použití této metody pro hodnocení vlastností materiálů za pokojových teplot a za teplot nízkých. Diplomová práce byla řešena na pracovištích Skupiny křehkého lomu a Skupiny creepu kovových materiálů Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Cílem práce bylo na základě literárních dat a vlastních poznatků posoudit vhodnosti použití protlačovací zkoušky SPT na měření meze kluzu a meze pevnosti ocelí za pokojových teplot, resp za teplot vyšších (do +150°C) či nižších (do -40°C). Jako modelový materiál byly vybrány oceli od konstrukčních nelegovaných ocelí (11 416), přes ocel P91 a vývojovou ocel svařovaného rotoru, až po materiál reaktorových nádob VVER 440 a materiál kontejneru vyhořelého paliva. Pro splnění tohoto cíle bylo třeba, aby diplomantka zvládla vedle důkladné teoretické přípravy - literární rešerše - také celou řadu experimentálních technik. Studentka musela, vedle popisu mikrostruktury studovaných ocelí, připravit sadu zkušebních těles, na které jsou kladeny striktní požadavky z hlediska jejich rozměrové přesnosti a kvality povrchu. Pro provedení mechanických SPT testů v teplotní komoře musel být sestrojen vhodný přípravek. Studentka zvládla jak provedení a vyhodnocení zkoušek metodou SPT, tak výsledky vhodně okomentovala a diskutovala s výsledky publikovanými v odborné literatuře. Diplomantka prováděla většinu experimentální práce a její vyhodnocení naprosto samostatně. Získané výsledky přináší prvotní poznatky o limitech použitelnosti metody SPT pro hodnocení napěťových charakteristik konstrukčních ocelí. S přístupem slečny Bc. Evy Němčíkové k řešení magisterské práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Jiří

Diplomová práce je zaměřena na experimentální určování základních mechanických vlastností materiálu za pomoci zkoušky „Small Punch Test“ (dále jen SPT), jejíž princip je penetrace malých disků razníkem. Zkoumáno je pět tvárných ocelí při zkouškách za teplot od -40°C do 150°C, jejich výsledky jsou porovnávány a korelovány s výsledky standardních zkušebních těles. Diplomová práce má 86 stran, z toho 21 je věnováno rešerši, 36 je praktická část autorky a na 13 stranách je popsána diskuze se závěry práce. V rešeršní části je popsán jak historický vývoj metody SPT, tak technologie odebírání vzorků včetně přístupů pro vyhodnocování mechanických vlastností z experimentu. Experimentální část je rozdělena do dvou kapitol, v první je popsán experiment a porovnáno chemické složení vzorků s normovanými hodnotami a měřeny, či citovány hodnoty tvrdosti. Ve druhé kapitole jsou prezentovány výsledky tahových a penetračních zkoušek včetně základního statistického zpracování, dále fraktografické a metalurgické vyhodnocení včetně kalibrace korelačních vztahů. Jednotlivé dílčí cíle diplomové práce byly splněny. Obsah diplomové práce je vyvážený, práce s literaturou a citacemi je na dobré úrovni. Kvalitu diplomové práce však snižují neodborné formulace, jako jsou „trubky používané v jaderné energetice…, …na vzorku se vytvoří vyboulenina“ apod. K samotné práci bych měl tyto připomínky. V kapitole 3.2, oblast IV autorka uvádí, že při zatěžování materiál změkčuje. Při konstantní teplotě však materiál při zvyšující se plastické deformaci zpevňuje, pokles reakční síly je způsoben zaškrcením vzorku. V grafu na straně 30 a v textu je nesoulad uvedené zkušební teploty. V kapitole 4.1 není zřejmé, které hodnoty tvrdosti autorka cituje, a které sama měřila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67207