ŠPETA, M. Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

1. Informace k zadání - splnění Diplomová práce byla zaměřena na zjišťování impedance lidské kůže v souvislosti s metodu dynamické elektroneurostimulace. Pan Ing. Špeta vhodně využil měřící systém vycházející z dvouelektrodového systému přístrojů DENAS, proměřil a vyhodnotil na skupině dobrovolníků frekvenční průběhy reálné a imaginární složky impedancí jejich pokožky, měření vyhodnotil. Následně navrhl a realizoval modelový obvod impedance lidské pokožky s konstantní fází. S vytvořeným měřicím přípravkem provedl modelová měření a ta vhodně vyhodnotil. Během celého řešení diplomové práce pracoval velice aktivně, řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce, na konzultace byl připraven. 2. Aktivita při dokončování Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah dostatečně a včas konzultován. 3. Formální provedení Práce po formální stránce splňuje požadavky na diplomovou práci. 4. Práce s literaturou Pan Ing. Špeta pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval vhodné prameny, ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci. 5. Souhrnné hodnocení Diplomant prokázal schopnosti samostatné inženýrské práce, pracoval samostatně, předložená práce má vysokou úroveň. Navrhuji hodnocení diplomové práce podle klasifikační stupnice 94 A .

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Dvořák, Petr

Student se ve své práci, zadané Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou elektroneurostimulací a impedančním modelem lidské kůže. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 65 stran včetně příloh, seznamu použité literatury a seznamu zkratek. Práce je napsaná čtivě, kapitoly na sebe logicky navazují a čtenáře postupně seznamují s elektroneurostimulací, komerčními výrobky pro elektroneurostimulaci a impedačním modelem lidské kůže. V praktické části student provedl měření impedance lidské kůže, simulaci a realizaci náhradního obvodu. Dále byly měřeny pulzy komerčních přístrojů – amplituda a frekvence. Ačkoliv mě tato práce nepřesvědčila o léčebných účincích elektroneurostimulace, tak jsem velmi spokojen s praktickou částí a proto studenta hodnotím známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 67028