ČALOUN, P. Zařízení pro záznam dat na paměťovou kartu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pristach, Marián

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace zařízení pro záznam dat na SD kartu s využitím obvodu FPGA. Student se měl seznámit s kartami typu SD a SDHC a vytvořit návrh v obvodu FPGA umožňující komunikaci s připojenou kartou. Návrh měl umožňovat dlouhodobý záznam dat na kartu a možnost následného načítání dat pomocí osobního počítače. Práce je logicky členěná. První dvě kapitoly podrobně popisují SD karty a způsob komunikace s nimi. Třetí kapitola je zaměřena na vlastní návrh. Z odborného hlediska práce obsahuje chyby a nepřesnosti. Na straně 30 je nesprávně uveden popis signálů state_cmd_next a state_cmd_current. Rovněž popis činnosti FIFO pamětí obsahuje nepřesnosti a neshoduje se s VHDL kódem. Na obrázcích 5 a 6 není správně vyjádřen směr přenosu informace, např. u FIFO paměti, která obsahuje pouze jeden port pro zápis a jeden pro čtení. Stavový diagram v příloze 4 nemá uvedené podmínky pro přechod mezi stavy. Práce by mohla rovněž obsahovat stavové diagramy pro čtení a zápis. Student v rámci práce navrhl rozšiřující desku pro připojení SD karty k vývojové desce s obvodem FPGA. Následně vytvořil návrh vnitřního zapojení v jazyce VHDL pro obvod FPGA podle popisu v práci. Vytvořený návrh byl testován pouze pomocí simulátoru ale nebyl odladěn na reálné SD kartě, proto není možné posoudit jeho funkčnost. Z formálního hlediska práce obsahuje pouze drobné nedostatky jako nesprávný způsob odkazování na vzorce a obrázky. Zadání práce není kompletně splněno. Práce sice obsahuje všechny požadované části, avšak hlavní část práce - implementace návrhu v obvodu FPGA nebyla úspěšně realizována. Na základě výše uvedeného práci hodnotím stupněm dostatečně (53b).

Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Petr Čaloun vypracoval bakalářskou práci na téma "Zařízení pro záznam dat na paměťovou kartu". Práce je rozdělena, mimo úvod a závěr, do dvou samostatných kapitol. Kapitola 2 - "Ovládání SD karty" popisuje teorii čtení a zápisu na SD kartu, kapitola 3 - " Zařízení pro záznam dat" popisuje samotný návrh zařízení. Přiložené CD obsahuje jak samotnou bakalářskou práci, tak také soubory s návrhem DPS, software pro komunikaci „Serial Send“ a soubory VHDL. V textu práce se vyskytuje několik gramatických chyb, (např. odkazy na obrázky v textu jsou psány velkými písmeny, atd.) a několik technických nepřesností v popisu funkce jednotlivých signálů. Může to být způsobeno tím, že část teoretického rozboru student čerpal ze své předchozí práce ze střední školy, a ne z důvěryhodných pramenů (literatura [1]). Dále u literatury [4] chybí datum citace a literatura [8] je dokument z roku 2010, ale jako datum citace je uveden rok 2007. Dále student v práci nedodržuje jednotný čas, například úvod je psán v čase budoucím, a z textu tak vyplývá, že vše bude teprve uděláno. Samotná realizace zařízení odpovídá zadání bakalářské práce a ze závěru se zdá, že zařízení bylo realizováno a vyzkoušeno. V textu práce ale chybí jakákoli část, která by se zabývala výstupním měření, kterým by se dala ověřit funkčnost napsaného kódu, dosažená přenosová rychlost atd. Není tedy zcela jasné, jestli bylo navržené zařízení uvedeno do provozu a testováno. Student splnil stanovené zadání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 67044