MAREŠ, J. Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student si téma závěrečné práce zvolil sám podle svých zájmů, pracoval na něm velmi samostatně a iniciativně. Prokázal schopnost pracovat s literaturou, získané informace zpracovat do souvislého, logicky členěného textu a formulovat vlastní závěry. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením VÝBORNĚ /A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tulka, Jaromír

Ve své bakalářské práci student prokázal, že je schopen samostatné odborné práce a splnil požadavky a cíle zadání. K práci mám několik dílčích připomínek: - Proč je název v zadání práce odlišný od názvu uvedeném v záhlaví jednotlivých stránek - Literatura měla být doplněna o další (jedná se o kompilační práci pouze z několika málo pramenů), např. "Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů", starší práce a o novější publikace "Handbook of Corrosion Engineering" nebo "Chemistry Corrosion" - Vliv vlhkosti je popsán nepřesně, relativní vlhkost vzduchu je charakteristikou fyzikálního stavu vzduchu, nikoliv faktorem koroze. Je třeba blíže definovat význam a vztah mezi vlhkostí vzduchu a vznikem povrchového elektrolytu, jako základní podmínky elektrochemického procesu. - Chybí kapitola 7.3 Použití migračních inhibitorů koroze Bakalářskou práci hodnotím známkou "A" a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67043