KAZELLE, K. Stereofonní audio výkonový zesilovač ve třídě D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student měl za úkol navrhnout zapojení stereofonního výkonového zesilovače ve třídě D, vč. korekčního předzesilovače a napájecí jednotky. Funkčnost dílčích částí měly být ověřeny simulacemi v programu PSpice a vlastnosti vyhotoveného zesilovače ověřeny měřením. Zadání projektu považuji za splněné. V práci jsou porovnány možné varianty jak diskrétního, tak i integrovaného korekčního předzesilovače, na základě rozboru požadovaných parametrů jsou vybrány vhodné integrované obvody korekčního předzesilovače, koncového stupně i řídicí jednotky spínaného napájecího zdroje. V práci nechybí základní návrhové výpočty síťového transformátoru i parametrů analogové části zdroje. Po fyzické konstrukci zesilovače byla provedena měření jeho parametrů, které velmi dobře korespondují s katalogovými údaji jeho integrovaných stavebních prvků. V práci je několik drobných formálních i věcných nedostatků, např. některé části textu nejsou zarovnány do bloků, v úvodní teoretické části se uvádí, že zesilovač ve třídě AB má stejnou účinnost jako ve třídě B. Student pracoval samostatně a iniciativně, využíval přiměřeně konzultací, v rámci citované literatury však převažují datové listy výrobců integrovaných obvodů, příp. vysokoškolské přednášky, chybí např. zahraniční titul literatury doporučené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Dostál, Tomáš

Obsahem práce je návrh a realizace stereofonního nf výkonového zesilovače ve třídě D, včetně spínání, DC napájení a návrhu předzesilovače, s možností ovládání hlasitosti, korekcí a vyvážení kanálů. Samotná BP je pak rozdělena do čtyř kapitol. V prvním části je velmi (až příliš) stručný teoretický rozbor problematiky spínaných zesilovačů. Chybí podrobnější rozbor činnosti jednotlivých bloků, princip dalších tříd (E, S, T) a jejich porovnání. V kap. 2 jsem postrádal vyčerpávající přehled současně komerčně dostupných IO, jejich porovnání a doporučení k výběru. Návrh obvodu je dán návodem daného výrobce a vlastní modifikace není příliš žádoucí, takže student se omezil na doporučená zapojení. Blížeji pak navrhl předzesilovač (kap.2. 1) a napájecí obvody (kap.2. 3). Výsledky simulací v obvodovém simulátoru PSpice uvádí v kap. 3. Zde se však omezil pouze na kmitočtovou AC analýzu předzesilovače a výstupního filtru. Chybí časová a toleranční analýza těchto obvodů a pokus o simulaci spínané části zesilovače. Za největší přínos studenta považuji realizaci (včetně desky plošného spoje) a ověření vzorku obvodu laboratorním měřením. Po formální stránce má práce velmi pěknou úroveň. Jsou v ni veškeré požadované náležitosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 40753