MRÁČKOVÁ, K. Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

V práci je velmi dobře rozebrána aktuální tématika zabezpečení elektronického obchodu. Vypracovaná metodika má velmi dobrou vypovídací schopnost pro zavádění a provozování ISMS v podniku s elektronickým obchodem. Doplňující dotazy: 1. Jaká by se měla přidělit priorita školením ISMS zaměstnanců? 2. Jak je to v případě vedoucích pracovníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, PhD., DBA

Velmi dobře zpracovaná zpráva pro představitele firmy zahrnující celou oblast bezpečnosti informací ve firmě. Argumenty, proč normy ohledně bezpečnosti informací jsou zde dokonce podloženy konkrétními čísly a celá práce hodně podrobně vysvětluje, proč má firma do této oblasti investovat finance. Podle práce lze současně proškolit i pracovníky firmy ze základních pojmů a rizik vyskytujících se v jejich práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67075