ZAVADILOVÁ, H. Návrh marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: 1) Proč jste v rámci marketingového výzkumu (otázka č. 2) rozdělila respondenty podle věku pouze do 3 kategorií. Nebylo by vhodnější kategorizovat zákazníky do více věkových skupin? 2) V kapitole "3.3 Očekávané přínosy" se při vyčíslení pesimistické a optimistické varianty tržeb odkazujete na zohlednění rizikových faktorů. Které faktory to jsou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zavadil, Ivo

Cílem bakalářské práce studentky byl návrh marketingového mixu. Dotazníkové šetření považuji za vhodně zvolenou formu výzkumu, na jehož základě studentka zpracovala návrhovou část. Návrhy a doporučení, které jsou v práci popisovány, jsou dobře využitelné v praxi a s vysokou pravděpodobností budou v nejbližší době realizovány. Cíl práce tímto považuji za splněný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66008