BRŠŤÁK, J. Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Student Jan Bršťák se ve své práci zabýval návrhem systému kooperujících zdrojů energie, který je provozovaný jako grid-off systém. Nejprve měl student tuto problematiku přiblížit a zhodnotit ji po teoretické stránce. V návaznosti na to měl provést návrh autonomního systému. Posléze měl na základě nadefinovaných modelových situací realizovat i praktické ověření systému. Splnění požadavků zadání bylo proto hodnoceno podle obsahové shody stanovených cílů s obsahem vypracované práce. Samotný úvod práce je pojat trochu netradičně, a to jako delší abstrakt práce. Jeho jednotlivé části jsou však vhodně doplněny o skutečnosti, které korespondují s prvním bodem zadání práce. Jedná se tedy o obecné představení systémů, které využívají spolupráce více zdrojů elektrické energie. Dále jsou zde přiblíženy základní problémy, které je nutno při návrhu těchto systémů respektovat. V další části práce jsou popsány fotovoltaické a větrné zdroje elektrické energie, resp. možnosti akumulace elektrické energie v souvislosti s uvažovaným návrhem. Tato část práce je věcná a charakteristika jednotlivých typů zdrojů se jeví pro potřeby této práce jako dostačující, stejně tak představení jednotlivých možností akumulace. Jako jednu ze stěžejních částí práce lze považovat popis objektu, kde bude systém vybudován, resp. nadefinování vstupních veličin a dalších parametrů nutné pro relevantní návrh systému. Student poměrně podrobně popsal objekt. Vyjma technických parametrů objektu a jeho přesné lokalizace, je zde přiblíženo i reálné využití objektu během roku, a to včetně výčtu jednotlivých spotřebičů a dob jejich využití. V souvislosti s tím jsou konkrétně pojmenovány parametry, které jsou potřebné pro návrh autonomního zdroje, resp. jsou uvedeny základní vstupní data pro fotovoltaický a větrný zdroj energie. Další část se zabývá návrhem a výpočtem autonomního systému, který se skládá z fotovoltaického zdroje, větrného zdroje a akumulátorů. Na základě vstupních dat a na základě zavedení určitých předpokladů je vypočtena denní spotřeba daného objektu a je navrženo konkrétní technické řešení autonomního systému pro čtyř denní provoz. Jako větrný zdroj energie je použit specifický typ elektrárny, technické parametry tohoto typu však v práci uvedeny nejsou (např. technické provedení, min. rychlost větru, jmenovitá rychlost větru apod.). To obecně platí pro všechny uvažovaná zařízení (fotovoltaický panel, akumulátory aj.), jejichž technické parametry mohly být uvedeny minimálně v příloze práce. V další části práce student navrhuje provozní modelové situace. Ty byly pojaty tak, že stávající spotřeba objektu je rozšířena o spotřebu čerpání užitkové vody, a to jak pro variantu provozu víkendového nebo denního. Pro každou tuto modelovou situaci byla provedena zjednodušené cenová kalkulace navržené konfigurace. Bylo by však vhodné, kdyby dosažené výsledky byly více okomentovány a případně i určitým způsobem obhájeny. Závěr práce využívá hojně citací, domnívám se však, že tato část by měla vyjadřovat zejména osobní pohled autora práce na danou problematiku a práce by měla být ohodnocena právě na základě získaných poznatků a výsledků. Lze konstatovat, že hlavní vytyčené cíle byly splněny a i návaznost jednotlivých kapitol v práci je dobrá. Celou práci vypracovával pan Bršťák průběžně a také absolvoval několik předem domluvených konzultací. Připomínky z konzultací se pak snažil vhodně do práce zapracovat a začlenit. Formální zpracování práce je přehledné. Práce však obsahuje některé gramatické, stylistické a jiné nedostatky, které její kvalitu výrazně snižují. Výčet některých nedostatků je zde: - Název práce na první straně není shodný s názvem práce, který je uveden v přiloženém zadání - Přesnější vysvětlení zkratky FVE, nesprávné vysvětlení zkratek Ec, UT nebo absence některých veličin v seznamu zkratek, a to zejména z kapitoly 5. - Na str.15 je uveden chybný odkaz na obrázek 1-1, který v práci není. - Obr. 4-1 na str. 27 se jeví jako redundantní, jelikož pouze graficky znázorňuje data z Tab. 4-2 na str. 26. - Obr. 5-1 na str. 31 se jeví také jako nadbytečný, jelikož v sobě slučuje informace z Tab. 4-2 na stra. 26 a Tab. 4-3 na str. 27. - V Tab. 4-4 jsou uvedeny určité číselné hodnoty, není však vůbec zřejmé, co tyto hodnoty představují. - V rovnicích 5.1 až 5.4 na str. 29 a 5.11 na str. 35 je účinnost dosazena v poměrných jednotkách, avšak ve vzorcích je chybně uváděna i jednotka %. - Označení Sunny Boy na str. 29 je pravděpodobně špatné, označení mělo nejspíše představovat Windy Boy, což by odpovídalo střídači pro větrnou elektrárnu. - Chybný vzorce 5.5 až 5.7 na str. 30 a 5.9, 5.10 na str. 31, resp. značení, dosazení a jednotky jednotlivých veličin. Jedná se nejspíše o špatně vyjádřené přímé úměry. - Obr. 5-2 na str. 33, resp. Obr. 6-3 na str. 38 mají představovat výkonové charakteristiky VTE, svislé osy zde však představují hodnoty energie - Obr. 5-4 na str. 34 se jeví jako nadbytečný, jelikož v sobě opět slučuje informace dříve prezentované, které jsou jednoznačné např. z Obr. 5-3. - Hodnota elektrické energie 2252 Wh na str. 34 respektuje dle vztahu 5.1 jen ztráty v měniči, ne ale ztráty na svorkách a kabelech. - Hodnota 91,3 hodin na str. 34 odkazuje na Tab. 5-1 Rozsah použité literatury se pro daný typ práce jeví jako dostatečný a student pracoval s řadou typově a tematicky odlišných zdrojů. Samotné odkazy v textu na použité zdroje se jeví jako správné. Dle výše uvedených skutečností doporučuji bakalářkou práci k obhajobě u státní závěrečné zkoušky. Z důvodu poměrně velkého množství překlepů a chyb ji hodnotím 56 body.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Posudek oponenta

Bartošík, Tomáš

Bakalářská práce pana Jana Bršťáka pojednává o návrhu autonomního zdroje energie pro napájení rekreačního objektu. Jako hlavní kombinace zdrojů je zadán fotovoltaický panel s větrnou elektrárnou. V samostatné kapitole je proveden rozbor možností akumulace, ze které pak vychází samotný návrh akumulačního systému. Práce je poměrně dobře logicky členěna a splňuje předepsaný rozsah. Po formální stránce je nutné vytknout občasné gramatické chyby, v některých kapitolách nejednotný font písma a především duplicitní číslování prvních kapitol. Je dobré, že student při svém návrhu částečně zohlednil extrémní podmínky, které mohou při provozu fotovoltaického zdroje nastat, avšak tyto předpoklady již ve svých výpočtech nezahrnul v dostatečné míře. Dalším nedostatkem je absence informací o navrhovaných zdrojích, což znesnadňuje čtenáři orientaci ve výpočtech. Měla by být uvedena alespoň hodnota jmenovitého resp. špičkového výkonu, přestože prakticky ve všech případech vyplývá z názvu zdroje. I přes uvedené výhrady bakalářskou práci hodnotím stupněm E a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 67133