STODOLA, M. Deformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Diplomant přistupoval k řešení práce odpovědně a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Florian, Zdeněk

Předložená práce je zaměřena do oblasti biomechaniky kyčelního kloubu. Téma je vysoce aktuální a velmi náročné. Po seznámení s předloženou prací je možné konstatovat, že diplomant splnil cíle diplomové práce a práci rozšířil o simulaci Chiariho osteotomie. Diplomová práce je logicky rozdělena do devíti kapitol a je vypracovaná s respektováním systémového přístupu. Pouze doporučuji větší pozornost věnovat při používání některých pojmů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9750