VOJTÍŠEK, M. RF cívka pro MR systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Gescheidtová, Eva

Cílem bakalářské práce Miloše Vojtíška byl návrh RF cívky pro MR tomografický systém. Před samotným návrhem se student musel seznámit s principem NMR a funkcemi RF cívek v tomografu. Student po celou dobu pracoval velmi aktivně. Své návrhy ověřoval simulacemi v programu Comsol. Realizoval dva typy cívek a jejich funkce ověřil v tomografu. Zadání práce je splněné, práce dle mého názoru přesahuje obvyklou úroveň bakalářských prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kořínek, Radim

Bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem VF cívek pro MR systém, konkrétně pro experimentální MR zařízení na Ústavu přístrojové techniky AVČR. Teoretická část práce popisuje základní principy a pojmy v NMR a také konstrukční řešení MR systému. V práci je dále uveden přehled VF cívek běžně používaných pro MR systémy. Samotná praktická část obsahuje tři základní části: návrh a simulace v programu COMSOL, samotná realizace a finální testování zkonstruovaných cívek v MR systému na UPT. Realizované cívky jsou pak vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Celý postup od návrhu až po praktickou realizaci je velmi přehledně sepsán. Až na některé jazykové překlepy a ne vždy dodržené formální zásady při psaní práce (psaní časových konstant) se jedná o kvalitní práci přesahující rámec běžné bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40785