MUCHA, P. Deformačně-napěťová analýza výdutí tepen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Práce výrazně převyšuje svým rozsahem a přínosem požadavky kladené na diplomové práce. Přináší nový originální přístup k řešení zadaného problému a lze ji proto již považovat za práci vědeckou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

Diplomová práce uvádí řešení zcela původní problematiky z oblasti aneuryzmatu břišní aorty. Konkrétně byla řešena identifikace výchozí geometrie výdutě, která není známá. Diplomant navrhl metodu, která výchozí geometrii výdutě přiřadí její "redukovaný obraz". Věrohodnost navržené metody byla verifikována tím, že po zatížení tepny tlakem krve se tvar tepny s výchozí geometrií změní na téměř shodný tvar, jaký je získaný zobrazovacími metodami. Testování navržené metody bylo realizováno na třech úrovních modelování (viz str. 57). Diplomant na vysoké úrovni realizoval deformačně-napěťovou analýzu výdutě tepny. Mimo požadovaný rozsah DP úspěšně otestoval modely chování materiálu typu Delfino a Holzapfel, které na českých biomechanických pracovištích dopusud nebyly aplikovány. Diplomová práce je velkým přínosem pro poznávací biomechaniku a je příslibem, že v blízké budoucnosti přinese (po realizaci doktorské disertační p. Ing. Muchou) i přínosy pro klinickou praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9771