UHLÍŘ, F. Design počítačové myši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Student si zvolil téma, které se na první pohled zdá vyřešeno. Ze zkušeností práce s počítačem mu ale vyplynul segment - práce grafika - který má ještě u pracovního nástroje, kterým myš je, rezervy. Oceňuji inovativní nápady a konečné řešení, které je ukázkou zasvěceného a citlivého přístupu k úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité hodnocení i dalších designérských kvalit práce: řešení modelu – B, úroveň tvarové kultivace – B, barevnost navrženého designu – A a grafická úprava výkresů – A. Jedná se o kapkovitý tvar vzdáleně nás upomínající na proudnicový design. Nejde ale o formální hru, tvar zde má důvody ergonomické. Základní hmota je logicky vystavěna, výrazný výsek pro palec ji umocňuje a zároveň svou kolmostí zklidňuje. Technická koncepce využívá toho nejlepšího ze současné produkce a je dále posunuta autorovými vlastními myšlenkami (náhrada skrolovacího kolečka za dva touchpady ve dvojici hlavních tlačítek, TrackPoint pro palec). Barevnost je zbytečně efektní a neodpovídá tomuto segmentu výrobků (profesionální použití), jednotná barevnost s rozdíly materiálů, by zdůraznila krásný celkový tvar. Oceňuji rovněž fundovaně a zaujaťe zpracovaný text.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9719