ANDRYS, M. Zařízení na měření a seřízení závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Pan Michal Andrýs přistupoval ke zpracování diplomové práce svědomitě, reagoval na připomínky vedoucího bakalářské práce a dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. roč. bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Zadání bakalářské práce bylo velmi široké. Student se svým zpracování pokusil pokrýt jak oblast týkající se ladění a diagnostiky motoru, tak i zařízení využívající se pro seřízení podvozku. Této šíři obsahu odpovídají popisy jednotlivých zařízení, zahrnující spíše obecnější informace. Na druhé straně detailní popis funkce a zejména zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých zařízení vyžaduje poměrně dobré znalosti v oboru a nejlépe i osobní zkušenost. S uvážením toho, že student 3. ročníku bakalářského studia ještě neabsolvoval odborné předměty, dá se konstatovat, že zadání bakalářské práce zvládnul odpovídajícím způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9646