POPELKA, J. Vliv cílené modifikace topografie na únavové poškozování třecích povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Student přistupoval k zadanému tématu aktivně a v mnoha směrech překročil zadaný rozsah prací. Pracoval samostatně a získané výsledky adekvátně vyhodnocoval pro řešení dalších úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čermák, Jan

Diplomová práce se zabývá relevantním a aktuálním problémem cílené modifikace třecích povrchů. Autor postupuje logicky a strukturovaně. Práce obsahuje dostatek odkazů na literaturu. Citace jsou relevantní a práce poskytuje dobrý přehled literatury v dané oblasti. Práce řeší rekonstrukci experimantálního zařízení R -mat, proto ji považuji za přínosnou a v praxi využitelnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9690