POKORNÁ, K. Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Výborně.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Výborně.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Výborně.
Odborná úroveň navrhované části A Výborně.
Přínos a praktické využití návrhu A Výborně.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Výborně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Výborně.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Výborně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nechuta, Milan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 8450