BURIÁN, P. Identifikace pohybů na letištní ploše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

MBA, Viktor Sotona,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vosecký, Slavomír

Cílů práce bylo dosaženo. Text je ucelený a obsahově vyvážený.Většinou jde o kompilaci zdrojů. Překlady z AJ jsou dosti často neobratné, obsahují stylistické chyby a někdy nepřesnou terminologii. Vlastní interpretace obsahu není vždy zřetelná - nejčastěji jde o souvislé propojení získaných informací, nikoli o jejich výklad. Využitelnost textu DP v praxi je velmi dobrá, tématika je aktuální a dosud nepříliš publikovaná. Struktura práce je přehledná a účelná. Graficky je práce velmi dobrá. Text je ale zatížen řadou pravopisných a stylistických chyb - nepřesné překlady, nečeské věty, někdy i zmatený text, vady v interpunkci, gramatické chyby (i hrubé !). Práce je založena na kompilaci dosti vzácných zdrojů informací; zde je dobře patrný výrazný přínos vedoucího projektu. Diplomová práce přináší řadu nových poznatků a ucelenou formou textu umožňuje, aby tyto poznatky byly dále šířeny a aplikovány v praxi škol, provozovatelů letadel a provozovatelů letišť. I přes výše uvedené výtky ji lze hodnotit velmi příznivě. Diplomant splnil zadané cíle diplomového projektu velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9505