KALINA, M. Difúze měďnatých iontů v huminovém gelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Cílem práce bylo posoudit vliv experimentálního uspořádání na průběh difúze a ověření platnosti okrajových podmínek. Student Michal Kalina provedl samostatně sérii experimentů, jejichž výsledky pečlivě zpracoval a zhodnotil. Dosažené výsledky zcela odpovídají požadavkům zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gregorová,, Eva

1. Jak lze vysvětlit, že koncentrace měďnatých iontů na obr.4.2 pro trubičku délky 1 cm je dvojnásobná oproti koncentraci výchozího roztoku? 2. Neměla by být délka trubiček minimálně tak velká, aby v jejím středu byla koncentrace měďnatých iontů nulová?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9490