KŘIŽÁNKOVÁ, H. Vliv spontánního a řízeného kvašení na obsah organických kyselin ve víně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Diplomantka nevyužívala konzultace, v práci měla velké časové odmlky a celkově si práci špatně časově rozplánovala. Výsledkem je nedotažená práce, která by potřebovala ještě recenzi nejméně dvou konceptů. Jako značný nedostatek spatřuji nedostatečně charakterizované vzorky a experimentální podmínky. Jak to, že teprve v diskusi se čtenář dozví, že při řízeném kvašení byly přidány bakterie? Nejslabší částí práce je podle mého názoru diskuse. Při diskusi určitého problému (např. koncentrace kyseliny vinné) odkazuje autorka pouze na jeden literární pramen a konstatování, že naměřené výsledky se neshodují s literaturou, je na vysokoškolskou závěrečnou práci trochu málo. Dále chybí podrobnější srovnání obsahu kyselin u zkoumaných vzorků a u vín z jižní Evropy s eventuálními návaznostmi na senzorické vlastnosti. Naproti tomu poměrně dobře je napsána teoretická část a závěr práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce E
Celkový přístup k řešení úkolů D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Náplní předložené diplomové práce bylo definovat vztah mezi obsahem kyselin ve víně a způsobem jeho kvašení. Za největší nedostatek této práce považuji skutečnost, že autorka nesplnila část zadání. Zcela chybí literární poznatky o vzájemném vztahu typu kvašení a obsahu organických kyselin ve víně. Pokud autorka nenalezla žádné takové informace, mělo to být jasně v textu řečeno. Práce se týká spontánního a řízeného kvašení. Proto se domnívám, že autorka měla věnovat popisu každého z těchto procesů více než jen půl strany. Tuto skutečnost přičítám nedostatečné práci s recenzovanou literaturou. Z formálního hlediska bych autorce vytkla umístění značného množství chromatogramů hned na začátku kapitoly Výsledky. Tyto záznamy mají dokumentační charakter a patří zpravidla do oddílu Přílohy. Na druhé straně je třeba vyzdvihnout perfektně provedené tabulky a grafy. Kapitola Výsledky je prakticky tvořena souborem chromatogramů, tabulek a grafů sice bezvadně popsaných, ale bez jediné věty komentáře. Z celé práce je zřejmá určitá bezradnost diplomantky. Domnívám se, že kdyby si autorka dodala odvahu a vytrvale všechny nejasnosti konzultovala s vedoucím, mohla bych nyní její práci hodnotit lepší známkou než je D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D Literární poznatky o vzájemném vztahu typu kvašení a obsahu organických kyselin ve víně byly zcela vynechány. Pokud autorka nenalezla žádné takové informace, mělo to být jasně v textu řečeno.
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků D Autorka zcela ponechala na čtenáři, aby si výsledky zpracoval a okomentoval sám.
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Závěry práce a jejich formulace C
Formální úroveň práce – celkový dojem D Grafy a tabulky jsou sice pěkně a přehledně vyvedeny, ale bez jediného slova komentáře.
Úroveň jazykového zpracování C
Využití literatury a její citace D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 8357