KOVÁČ, P. Využítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivák, Petr

Student měl za úkol prostudovat principy optické koherentní komunikace, seznámit se s funkcí Michelsonova interferometru a jeho použití při koherentní optické detekci. Z důvodu nedostatečného vybavení laboratoře a nedostatečné stability pracoviště, bylo po domluvě od tohoto cíle upuštěno a tato problematika byla zmíněna pouze na teoretické úrovni. Student se s tímto problémem nenechal odradit a podrobně popsal principy a jevy k nímž v interferometru dochází a použil je k měření velmi malých změn polohy a detekci signálu. V práci je také popsána funkce piezokrystalu, s jehož pomocí jsou malé změny polohy vyvolány. Celá práce má logickou stavbu a pro uvedená měření je vždy uveden teoretický rozbor, praktické měření a jeho vyhodnocení. Práci hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím Michelsonova interferometru. Práce je uspořádána do logických a na sebe navazujících celků. V práci je detailně zpracován model Michelsonova interferometru a z něj jsou odvozeny metody měření malých odchylek polohy, koherentní délky a vlnové délky. Výsledky měření jsou zpracovány přehledně. Velmi oceňuji odvození vztahu pro interferometrické měření indexu lomu materiálů. Práci považuji za velmi kvalitní. K formálnímu zpracování a rozsahu práce nemám připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 8901