ŠKROB, R. Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivák, Petr

Hlavním cílem této diplomové práce, bylo navrhnout a vyrobit zařízení, které by nahradilo v současné době používaný souřadnicový zapisovač. Z práce je patrné, že se student zabýval hlavně konverzí analogové hodnoty na digitální a přenosem této informace do počítače. Teorie diskutovaná v práci vystihuje pouze dílčí základy a principy, jejich uspořádání však není dotažené do konce a proto je místy matoucí. V abstraktu práce student uvádí: "Výsledkem celého projektu je kompaktní přistroj ovládaný v prostředí OS Windows s grafickým výstupem", avšak prezentované výsledky tomuto tvrzení odporují. Konstrukce zařízení, je navržena jako mnohoúčelová a je možné jí doplnit o další funkce. V současném stavu je zařízení funkční, pro praktické využití však téměř nepoužitelné - chybí převody jednotek a následné zpracování naměřených hodnot.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Tato práce se zabývá snímáním rozložení optické intenzity ve stopě optického svazku a jeho následným zpracováním. Úvod se zabývá hlavně interferenčními a difrakčními jevy, přičemž cílem projektu je snímání rozložení optické intenzity. Do kapitoly zabývající se měřením optické intenzity by bylo vhodné zařadit obrázky, ze kterých by bylo jasné, jak vlastně měření probíhá. Chybí konkrétní informace o použitých metodách - přesnost, citlivost. Tato kapitola rovněž popisuje optické interferometry, fotoelasticimetrii, stereometrii, holografii anebo metody moiré, přičemž není ani naznačeno, jaký vztah mají tyto metody ke snímání optické intenzity. Autor uvádí fyzikální veličinu L, ale nezmiňuje se, co znamená. Kapitola 4. Digitalizace optické intenzity obsahuje nadbytečné informace. Autor chybně nazývá DIP přepínače tlačítky. Aplikaci, která je součástí diplomové práce, nebylo možné prověřit, protože nefunguje bez připojeného sběrače dat. V kapitole 6.7 Následné zpracování výsledků autor uvádí, že načítá uložené hodnoty do programu Matlab a provádí převod napětí na optickou intenzitu a vzdálenost. Bohužel v diplomové prácí ani na přiloženém CD toto není prezentováno. Skutečným výstupem podle odevzdané diplomové práce je pouze výpis dvou napětí, jedno napětí je úměrné snímané hodnotě optického výkonu a druhé napětí je úměrné posuvu detektoru. Práce obsahuje řadu překlepů, nejasných vyjádření a chybných tvrzení typu: - Přesaditelný místo přeladitelný. - Autor tvrdí, že odvodil parametry Gaussova svazku. - Hodnoty optické intenzity vykresluje zapisovač. - Nyní tyto hodnoty chci dostat nějakým způsobem do počítače. - Interferenční obraz je nepozorovatelný, lze však pozorovat. Na řadě míst často chybí odkazy na literaturu. Některé kapitoly mají nelogické uspořádání. V práci postrádám popis procesu detekce laserového záření fotodetektorem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce D 6/10
Odborná úroveň práce E 27/50
Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 8933