ŠKÁRA, M. Modelování komunikačního řetězce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Roman

Diplomant beze zbytku splnil zadání diplomové práce a to na poměrně kvalitní úrovni. Prozkoumal možnosti SW VisSim, vytvořil potřebné simulace. Analyzoval vliv celočíselné aritmetiky na činnost algoritmu pro kompenzaci nesymetrií. Aktivně přistupoval k řešení problém s licencí tohoto SW. Nad rámec zadání se zabýval ověřením možnosti vytvoření kódu v jazyce C pro následnou praktickou implementaci na signálovém procesoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury B 8/10
Splnění zadání A 45/50
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Prokopec, Jan

Předložená práce se zabývá modelováním komunikačního řetězce a vlivu nesymetrie kvadraturního modulátoru na přenos signálu. V práci jsou detailně popsány možnosti simulačního programu Vissim, některé odstavce však mohli být vynechány (str. 10.) V hodnocení výsledků schází porovnání vlastností modulací mezi sebou a dále schází simulace pro více hodnot amplitudove nesymetrie. Formální stránka práce je dobrá, větší přehlednosti by posloužilo rozlišení popisu jednotlivých menu jiným fontem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 8932