KUČERA, D. Studium zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Student Dan Kučera se ve své bakalářské věnoval studiu vlivu polyhydroxyalkanoátů na viabilitu bakterií ve stresových podmínkách. Součástí bakalářské práce bylo zavedení metodiky pro využití průtokové cytometrie ke stanovení viability bakterií i ke stanovení intracelulárního obsahu PHA. Stejně tak byla v rámci bakalářské práce vyvinuta základní metodika pro studium struktury a morfologie intracelulárních PHA granulí pomocí pokročilých fluorescenčně-mikroskopických technik. Student tak zvládl řadu i relativně náročných instrumentálních metod a prokázal praktický přístup k řešení experimentálních problémů. K práci přistupoval aktivně a svědomitě. Teoretická část práce se věnuje stanovení viability buněk s využitím průtokové cytometrie i této technice jako takové. Nechybí ani kapitole věnující se polyhydroxyalkanoátům a jejich zapojení do stresové odpovědi bakterií. Student čerpal především ze zahraniční odborné literatury, přičemž literární zdroje úplně a správně cituje. V praktické části se pak student věnoval stanovení viability bakterií za stresových podmínek (vysoká teplota, mražení, ethanol atd.) v kontextu jejich schopnosti/neschopnosti akumulovat polyhydroxyalkanoáty. Bakalářská práce je dobře napsaná a logicky členěna. Výsledky jsou presentovány srozumitelnou a smysluplnou formou a patřičně diskutovány. Praktické uplatnění může mít především pasáž věnující se barvení PHA produkujících buněk pomocí nilské červeně bez nutnosti fixace. Student splnil zadání své bakalářské práce, proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Bakalářská práce Dana Kučery se zabývá studiem zapojení polyhydroxyalkonoátu (PHA) do stresových odpovědí bakterií. V teoretické části se autor věnuje možnostem stanovení viability buněk, stresovou odezvou bakteriálních buněk a zapojení PHA do těchto stresových odpovědí. Tato část práce je přehledně a čtivě napsaná, přičemž autor prokázal, že dovede pracovat se související literaturou. V experimentální části práce byla provedena studie možnosti barvení buněk akumulujících PHA pomocí Nilské červeně a stanovení viability buněk průtokovou cytometrii. Dále byl sledován vliv schopnosti bakterie akumulovat PHA na její odolnost vůči ethanolu, mrazu, teplotě a změně pH. Autor provedl řadu experimentů, přičemž výsledky jsou přehledně zpracovány, komentovány a shrnuty v přehledný závěr. Práce je celkově zpracována na velmi vysoké úrovni. Autor splnil zadání, proto práci doporučuji k obhajobě a vzhledem ke kvalitě hodnotím známkou "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65252