KREJČOVÁ, T. Zefektivnění týmové komunikace a návrh motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Z Vámi provedené analýzy vyplynulo, že nejsou jednoznačně vymezeny a dostatečně komunikovány cíle ze strany managementu. Jaká opatření byste doporučila k odstranění tohoto nedostatku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marešová, Iva

Autorka dle mého názoru splnila cíl, který si na začátku stanovila a navrhla konkrétní kroky ke zlepšení komunikace i motivace hráčů v hokejovým týmu. Ke zkvalitnění práce by přispělo srovnání A týmu s juniorským týmem či oddílem krasobruslení. Soudím, že tato práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65269