CHALOUPKA, R. Srovnání senzorů pro měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bilík, Martin

Úvodní část předložené práce je věnována teoretickým definicím základních pojmů. Následují dvě hlavní kapitoly zabývající se dotykovými a bezdotykovými senzory teploty. Jednotlivé typy senzorů jsou přehledně rozděleny a jsou k nim také uvedeny základní parametry, na základě kterých autor provedl srovnání jednotlivých typů. V poslední části autor také uvedl praktickou ukázku možností využití senzorů v praxi. Písemná a grafická úprava textu, grafu i tabulek je dobrá. Student svou prací prokázal dostatek znalostí a schopností, proto jeho práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Práce je zaměřena na problematiku senzorů pro měření teploty. Autor práci vhodně rozdělil do několika hlavních částí v nichž se postupně zabývá teoretickým popisem a definováním základních pojmů. Dále autor navazuje komplexní rešerší typů dotykových a bezdotykových senzorů. Autor se rovněž věnuje v práci otázce nejistoty měření bezdotykových snímačů. V závěru práce je uvedeno souhrnné srovnání všech popsaných typů senzorů pro měření teploty na něž autor navazuje příklady z praxe. Tato práce je zpracována jak po stránce obsahové, tak i grafické a stylistické úpravy velice kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65294