NEUMANN, O. Konstrukce multifunkčního obráběcího centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce velmi zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit komplexní inženýrské úkoly v týmové spolupráci. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

V úvodu diplomová práce velmi dobře popisuje rozdělení obráběcích strojů a jejich koncepční provedení. Další část rešerše je vhodně věnována otočným stolům a příslušenství, které jsou dále použity v konstrukční části obráběcího stroje. V kapitole 5 už jsou řešeny parametry vytipovaných multifunkčních center, ze kterých byly zvoleny základní parametry nově navrhovaného multifunkčního obráběcího stroje (kapitola 6). Diplomant vhodně vychází z technologie soustružení pro výpočet sil od obrábění a potřebného výkonu pro obrábění. Kapitola 7 je věnována několika koncepcím návrhu pohonu desky. Na konci kapitoly 7 je zvolená výsledná koncepce, která je dále podrobněji rozpracována. V kapitole 8 se diplomant věnuje konstrukčním návrhům a volbě jednotlivých komponent vycházející ze silového zatížení od obrobku a příslušeného obrábění. Kapitola 9, 10 a 11 se věnuje návrhu statické části stolu včetně potřebného dopravníku třísek a prvků pro ustavení stolu. V kapitole 13 shrnul diplomant vhodně výsledné technické parametry navrženého portálového obráběcího stroje. Součástí výkresové dokumentace je i kusovník, který obsahuje 15 položek, což mě přijde na tak rozsáhlou sestavu poněkud málo. Diplomová práce je jinak graficky velice pěkně zpracována, má logické uspořádání s několika konstrukčními variantami. Práce splňuje všechny formální náležitosti a celkově ji hodnotím velice pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65280