BELKO, M. Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavel, Pánek

Oponentský posudek diplomové práce Posluchač: Bc. Milan Belko Název: Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín Akademický rok: 2012/2013 Úkolem předložené práce byla rešerše dostupné literatury o dosavadním výzkumu přestupu tepla mezi parou a součástmi parních turbín a následná aplikace poznatků na konkrétním příkladu. Obsahová stránka práce: V úvodu autor vysvětluje význam znalosti přestupu tepla v parních turbínách s ohledem na rostoucí nároky na flexibilitu provozu a zároveň poukazuje na nedostatek veřejně přístupných informací o tomto jevu. Následuje rozbor devíti publikací, které se zabývají prouděním a sdílením tepla v labyrintových ucpávkách parních a plynových turbín. První z nich, práce autorů Y. Ohna a T. Fukady [5], je přímo použitelná pro parní turbíny a pro součinitel přestupu tepla uvádí vedle závislosti na Reynoldsově čísle i závislost na čísle Taylorově, zahrnujícím vliv otáček rotoru a sekundárních proudů. Práce [6] a [7] doplňují informace pro schodovité ucpávky plynových turbín. Publikace [1], [9], [11], [12] nepovažuji za relevantní ke studované problematice, naopak práce [8] by si zasluhovala větší pozoronost a zahrnutí do shrnující analýzy v kapitole 3. Kapitolu 4 považuji za zvláště silnou část předložené práce. Diplomant v ní použil výsledky výzkumu přestupu tepla podle několika zdrojů včetně výzkumů Y. Ohna a T. Fukady a sestavil teplotní MKP model VT dílu parní turbíny o výkonu 25 MW. Vypočtený průběh prodloužení rotoru při najíždění ze studeného stavu (graf č. 27) odpovídá zkušenostem z najíždění skutečných strojů. Formální stránka práce: Text je dobře strukturovaný a postupuje logicky od přehledu literatury přes zpracování a porovnání použitých vzorců až k výpočtové aplikaci. Vše je doprovázeno srozumitelnými tabulkami, grafy a obrázky, z nichž ty, které nejsou pro logiku myšlenkového postupu bezprostředně důležité, jsou správně zařazeny v příloze. Práce bohužel obsahuje určité množství překlepů a těžkopádných formulací, které místy překážejí srozumitelnosti textu. K diskuzi navrhuji: 1. V rozboru publikace [7] je na straně 23 uvedeno, že součinitel přestupu tepla pro stator v ucpávce s voštinovou strukturou je třetinový oproti hladkému povrchu. S použitím součinitele přestupu tepla pro hladkou stěnu 900 W.m 2.K 1, síly plechu voštiny 0.25 mm, výšky vrstvy voštiny 20.16 mm, součinitele tepelné vodivosti slitiny Ti 6Al 4V 10.6 W.m 1.K 1 a vzduchu 0.046 W.m 1.K 1, obojí při teplotě 593.15 K, vypočtěte součinitel prostupu tepla mezi spodním a horním okrajem voštiny a srovnejte jej s naměřeným součinitelem přestupu tepla pro ucpávku s voštinovou strukturou v grafu č. 10. 2. Zamyslete se, jaká omezení pro provoz parní turbíny mohou být způsobena efekty nestejnoměrné teplotní roztažnosti jejích součástí. Předložená diplomová práce splňuje zadání a všechny požadavky na ni kladené. Student analyzoval dostupnou literaturu k danému úkolu a poznatky úspěšně použil na úloze z praxe. Doporučuji proto diplomovou práci Bc. Milana Belka k obhajobě. Diplomovou práci hodnotím známkou: výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65221