LIBROVÁ, V. Zdanění nestátních neziskových organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Práci hodnotím známkou velmi dobře Doporučuji, aby studentka odpověděla na níže uvedený dotaz: V bakalářské práci používáte pojem dary a sponzorské dary. Můžete vysvětli rozdíl těchto pojmů a to i z hlediska daňových výhod?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Silvie, Kořenová

Bakalářská práce se zabývá tématem zdanění nestátních neziskových organizací. Členěna je tradičně na část teoretickou a praktickou. Autorka v teoretické části především vymezuje občanské sdružení, na které je zaměřena praktická část. V teoretické části bych měla pouze malou připomínku ohledně názvosloví, kdy autorka používá již přežité výrazy jako jsou podvojné a jednoduché účetnictví. V praktické části autorka poukazuje na příjmy občanského sdružení a optimalizaci daně z příjmu. Přináší mnohé zajímavé postřehy, které mohou pro občanské sdružení být inspirativní. Práce je kvalitně zpracovaná, odborná. Oceňuji autorčinu orientaci ve vybrané problematice. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65079