MIKEŠ, D. Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jaromír

Tato práce popisuje a porovnává stávající (konvenční) výrobu řetězových kol (rozet) s možnou výrobou pomocí nekonvenčních metod. Autor rozebírá principy a výhody jednotlivých metod a stanovuje vhodnost použití pro danou součást. Autor prokázal schopnost nastudovat potřebnou literaturu a zorientovat se v dané problematice a na základě provedených experimentů a měření stanovit konkrétní výsledky a závěry. Na základě výsledků technicko-ekonomického zhodnocení jednotlivých metod vyplývá možná kombinace výroby pomocí konvenční a nekonvenční technologie. V dané firmě může tato práce posloužit jako vhodný podklad pro modifikaci výrobního procesu řetězových kol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubík, Roman

V teoretické části práce jsou velmi výstižně porovnány hlavní nekonvenční metody obrábění navzájem a je doplněno také srovnání těchto metod s konvenčními metodami. Zejména však oceňuji skutečnost, že práce není jen rešerží o nekonvenčních metodách, ale obsahuje poměrně přesnou kalkulaci nákladů u jedné konvenční a dvou nekonvenčních metod, které byly opravdu aplikovány ve výrobě konkrétního výrobku. Autor prověřil také kvalitu obrobeného povrchu u všech použitých nekonvenčních metod obrábění, což dále zvyšuje význam této práce pro praxi. Z těchto důvodů považuji bakalářskou práci za velmi zdařilou a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65060