TĚTHAL, J. Návrh měření na průmyslové pračce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuba, Pavel

Student splnil všechny body zadání a dodržel formální náležitosti bakalářské práce. Po přiměřeně obsáhlé rešerši navrhl a provedl experiment na reálném zařízení. K návrhu experimentu a zpracování naměřených dat použil statistický program Minitab, k němuž vytvořil krátký, ale užitečný a zdařilý manuál. S vyřčenými závěry se dá souhlasit, pokud přistoupíme k mírné benevolenci. Práce je logicky strukturovaná a kvalitně zpracovaná jak po grafické, tak stylistické stránce. Lze vytknout drobné chyby v nesouvislém toku textu či formátování. S citacemi pracuje na standardní úrovni, práce neobsahuje sporné zdroje. Práce dokládá studentovu schopnost pracovat samostatně na neznámém tématu, které je možné dále rozvíjet. Práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šomplák, Radovan

Předložený text představuje pěknou práci s reálnou aplikací. Prezentované výsledky vytvářejí prostor pro rozsáhle analýzy v další činnosti výzkumu energeticky náročného procesu, kterému se věnují výzkumníci v NETME. V textu je srozumitelně popsána problematika plánování experimentu. Jeho přínosy a možnosti uplatnění. Jak v teoretické, tak následně i v praktické části postrádám otestování adekvátnosti modelu. Jedná se o posouzení, zda vytvořený model dobře popisuje pozorovaný proces. Dále při posuzování jednotlivých vlivů je vhodné postupně „vypouštět“ nevýznamné faktory a sledovat zásah na zbývající (str. 29). V této práci se jedna o „vypuštění“ interakce AB a následné posouzení vlivu A. Tato informace mi v prací z pohledu principu chybí. Celkově hodnotím práci za přínosnou a doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji výslednou známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65016