MAŤÁK, L. Analýza a návrhy elektronického bankovnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Zuzana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sýkora, Jiří

Diplomová práce na téma Analýza a návrhy elektronického bankovnictví komplexně popisuje možnosti využití elektronického bankovnictví. Práce splňuje zadání a cíl byl naplněn. V teoretické části práce jsou velice přehledně a srozumitelně zmapovány jednotlivé druhy elektronického bankovnictví nabízené bankami na území České republiky. V praktické části, je podrobně rozebráno přímé bankovnictví Komerční banky, a.s. a to včetně zabezpečení a vývoje aplikací. Praktická část také vychází z dotazníkového šetření. Velice kladně hodnotím použití této časově náročné metody, která patří mezi nejvhodnější pro tento typ výzkumu. Návrhy na změny a vylepšení, které autor zmiňuje a které vyplývají z konkurenčního srovnání, jsou velmi dobrými nápady. Formální náležitosti byly splněny. Grafy a tabulky, jsou přehledné. Autor přistupoval k řešení dané problematiky samostatně a dokázal řešit vyskytující se problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65024