MATĚJŮ, J. Hodnocení stability a řiditelnosti čtyřmístného, jednomotorového letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Vladimír

Diplomant pravidelně docházel na konzultace a pružně reagoval na připomínky vedoucího diplomové práce. Při vlastním zpracovávání své diplomové práce prokázal značnou míru samostatnosti. Po dohodě s vedoucím diplomové práce bylo řešení stability a řiditelnosti zaměřeno jen na podélnou stabilitu a řiditelnost. Velký objem prací přestavovalo stanovování aerodynamických stabilitních a řiditelnostních derivací. Diplomant se musel vypořádat s nedostatečnými podklady o letounu TL-4000, který se nachází v počátečních fázích návrhu. Přesto se diplomant zhostil svého úkolu velmi dobře. S výhodou využil možností systému MATLAB/Simulink. V průběhu řešení diplomové práce zpracoval řadu pomocných programů (skriptů), díky nimž mohl při výpočtech operativněji reagovat na řadů proměnlivých parametrů a průběžných změn ve vstupních podkladech. Předložená diplomová práce může být dobrým podkladem pro následující práce na projektu tohoto letounu v oblasti řešení stability a řiditelnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

Diplomová práce se týká předběžné analýzy letových vlastností letounu TL-4000 a to konkrétně podélné stability a řiditelnosti. Svým rozsahem vypovídá o velkém množství odvedené práce. Úvodní dvě kapitoly pojednávají o letounu TL-4000 a teorii letových vlastností. Je zde uvedeno jejich dělení a požadavky předpisu. Následující stěžejní kapitola se týká samotného výpočtu stabilitních derivací a kritérií podélné stability a řiditelnosti. K výpočtům byl sestaven software v programu Matlab, který velmi usnadnil automatické přepočítávání výsledků pro různé proměnné vstupní parametry. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy konfrontované s požadavky předpisu EASA CS-23. Diplomová práce obsahuje docela malé množství překlepů a formálních nedostatků. Na straně 18 je vidět nepřesnost v určení sklonu vztlakové čáry, který je odečítán v místě nelineární části vztlakové čáry. V případě rozumného zdůvodnění a odpovědi na první položenou otázku, hodnotím diplomovou práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64196