HLAVÁČ, Š. Vysokofrekvenční měřič výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Student v předložené práci prezentuje postup a výsledky vývoje vysokofrekvenčního měřiče výkonu. Ke zvolenému konceptu dospěl rešerší možných řešení, jejíž zpracování je provedeno dostatečně a představuje zásadní vlastnosti jednotlivých metod měření výkonu. V práci se vyskytuje malé množství jazykových a formálních chyb a odborných nepřesností. Během řešení vývojové a konstrukční části projektu pracoval student velmi samostatně a velmi iniciativně. Sám navrhl vylepšení původního konceptu celého zařízení pro rozšíření jeho možností. Problémy s aplikací některých komponentů, které se vyskytly během řešení konzultoval s výrobci (přepínače fy. Skyworks Inc.) a úspěšně je překonal. Pro zjištěnou nelinearitu převodní charakteristiky celého měřicího řetězce navrhl vlastní originální korekční proceduru. Vzhledem k časové náročnosti řešení již bohužel nebylo možno ověřit skutečný průběh převodní charakteristiky kalibrovaným přístrojem. I přes zmíněné nedokonalosti v obsahu je z mého hlediska práce zpracována výborně. Oceňuji vysokou iniciativu studenta, kdy některé bloky zařízení navrhl a vyřešil nad rámec zadání. Jedná se např. o systém ovládání pomocí kapacitních kláves a kapacitního kruhového ovladače, systém kombinovaného napájení s možností nabíjení interního akumulátoru nebo řešení vstupního dílu s automatickém ovládáním atenuátoru.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Jedlička,, Petr

Student v plné míře splnil zadání, v mnohých ohledech překročil. Práce začíná rozborem metod měření VF výkonů a volbou konkrétní metody pro realizaci. Návrh řeší problenatiku velice komplexně a bere v úvahu mnoho potenciálních problémů. Pro stavbu měřiče volil student komerčně dostupné moduly, což umožnilo dosáhnout velice dobrých parametrů při rozumné pracnosti a komplikovanosti celého zařízení. Velká péče je věnována i návrhu mechanického uspořádání. Nadstandardně dobře je zvládnuta realizace vyhodnocení, zobrazení, kalibrace a celé uživatelské rozhraní. Výsledkem je přístroj dotažený do detailů, jako např. akumulátorové napájení s inteligentním nabíjením. Pokud bych měl práci něco vytknout, pak to, ze v ní není z metrologického hlediska řešena přesnost měření - ani v teoretickém úvodu u jednotlivých metod, ani při volbě komponent a návrhu.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 65679