KAZELLE, K. Adaptivní rozdělovač datového toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Student na zadaném tématu pracoval vzhledem ke změně zadání až od února (celkem 4 měsíce), což se negativně projevilo na rozsahu práce a stavu jejího dokončení. S ohledem na aktuální potřebu vývoje bylo zadání navíc zaměřeno na původně okrajovou oblast, a to implementaci rozhraní MAC dle normy IEEE do obvodu FPGA. Student na zadané problematice pracoval intenzivně, průběžně docházel na konzultace. V počátku řešení projektu se věnoval studiu standardu IEEE, následně psal zdrojové kódy pro implementaci a ověření funkčnosti dílčích bloků. Průběžně se snažil jednotlivé moduly co nejvíce zjednodušit, což bylo žádoucí. Nicméně při kompletaci systému se ukázalo, že některým blokům chybí klíčové funkcionality (přílišné zjednodušení) a znemožnilo to funkčnost bloku MAC jako celku. V současné době stále probíhají úpravy kódu. Samotná práce je zaměřena téměř výhradně na problematiku rozhraní MAC, jelikož byla většina úsilí věnována právě tomuto bloku. Tím došlo k mírnému odchýlení od původního zadání, což byl ale požadavek vedoucího práce (můj). Vzhledem k obsahové a časové náročnosti práce považuji její současný stav za uspokojivý. Výhrady mám k vyjadřování studenta, které je poněkud nepřesné a místy dokonce zavádějící, nevyvaroval se ani řady formálních chyb (odkazy na literaturu, atd.). Práce bohužel působí jako teprve rozpracovaná, psaná ve spěchu.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Tošovský, Petr

Autor se ve své práci zaměřuje především na blok obstarávající nastavení komunikačního rozhraní, který je v práci dokončen do stavu funkčních simulací. Tento blok je jistě součástí řešení, nicméně hlavní část zadání - algoritmus rozdělování dat - zůstává bez detailnějšího zpracování. Dělení a slučování dat je popsáno na dvou stranách těsně před závěrem práce formou blokového diagramu bez dalšího zpracování, simulací, řešení konfliktních stavů a alespoň ověření pomocí simulace. Podle zadání měl autor algoritmus nejen navrhnout, ale také ověřit jeho funkčnost na prototypové desce. Ani v závěru autor nezdůvodnil proč zadané téma nesplnil. Vlastní práce je zpracována ledabyle. Obsahuje mnoho chyb a nedodělaných částí. V popisech obrázků jsou například v celé práci místo odkazů na zdroj uvedeny hvězdičky. Popisy stavových diagramů jsou nesrozumitelné, obrázky s výsledky simulací jsou v některých případech špatně čitelné. Oproti tomu slovní popisy simulací jsou poměrně zdařilé. Práce působí tak, že ji autor před odevzdáním nezkontroloval.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 65689