VÍTEK, O. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koudelková, Petra

Práce je vypracována na dobré úrovni s menšími, spíše formálními nedostatky, které ovšem nenarušují kvalitu práce. Otázky: 1) Myslíte si, že využití slevových akcí formou poukázek prodávaných přes Slevomat.cz a podobné servery je vhodná a finančně efektivní forma marketingu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Konečný, Marek

Bakalářská práce si klade za cíl zpracovat podnikatelský plán týkající se výroby a prodeje specifického sedacího nábytku a dalšího doplňkového sortimentu. Analýza prostředí a marketingový plán vychází ze standardně používaných metod pro hodnocení podnikatelských plánů. Velmi kladně lze hodnotit podrobné zpracování plánovaných marketingových aktivit společnosti. Z vlastního zpracování podnikatelského plánu je zřejmá velmi dobrá znalost oboru ze strany autora. Všechny součásti plánu jsou podrobně popsány a výsledný finanční plán se jeví jako realistický. Drobným nedostatkem je absence variantních řešení. Na druhou stranu jsou ale v práci dobře postihnuta možná rizika a autor je připraven se přizpůsobit případnému snížení plánovaných tržeb. Kladně hodnotím také to, že autor uvažuje i v dlouhodobějším horizontu a je připraven svůj sortiment dále rozšiřovat a inovovat. Pozitivní na práci je skutečnost, že autor usiluje o praktickou realizaci navrhovaného podnikatelského plánu. Navrhované řešení se jeví jako velmi dobře implementovatelné v praxi, zejména s ohledem na již získané zkušenosti a relativně nízké počáteční náklady. Konstatuji, že předložená práce naplňuje stanovené cíle a splňuje obsahové i formální nároky kladené na práce tohoto typu. Jako oponent práce doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64153