TOMAŠÍK, Z. Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koudelková, Petra

Otázky: V práci zmiňujete možá rizika se kterými s můžete v průběhu podnikání setka. Jaká opatření k nim navrhujete?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fischer, Jan

"Předložená bakalářská práce byla vypracována na téma ""podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra"" a celkově splnila předpokládané cíle jak po obsahové, tak i formální stránce. Autor se v práci věnoval fitness&wellness, se kterým má určité zkušenosti. Celkově je podnikatelský plán velmi ambiciózní. Pokud by měl být uveden v život, bylo by dle mého názoru nutné doladit některé detaily. Pro účely bakalářské práce se ovšem jedná o velmi rozmanitý projekt a oceňuji, že se do ní autor pustil v celé komplexnosti. Práce je zpracována přehledně a výsledkem je podle mého mínění vcelku schopný projekt."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64159