KALÁB, L. Palubní počítač s GPS modulem pro motocykl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat palubní počítač pro motocykl s využitím modulu GPS, který by zobrazoval základní i některé pokročilé veličiny potřebné pro provoz motocyklu (okamžitou i průměrnou rychlost, denní i celkovou ujetou vzdálenost, otáčky motoru, teplotu motoru i okolí, a některé další). Zadání práce považuji za splněné. Student provedl rozbor možných funkcí palubního počítače a prostudoval možnosti měření a snímání jednotlivých fyzikálních veličin. Vybral vhodné obvody a vytvořil podklady pro konstrukci funkčního prototypu palubního počítače, který následně realizoval, oživil a zabudoval do originální skříňky tachometru motocyklu Yamaha XT600E. Konečně byl palubní počítač otestován za reálného provozu motocyklu. Práce působí přehledným dojmem a je na velmi dobré grafické úrovni. Vyskytuje se v ní několik drobných formálních nedostaků, jako např. uvádění odkazů na literaturu až za větnou tečkou (má být součástí věty), nekvalitní symboly začleněné do textu na str. 3, chybný odkaz na obr. 3 v textu (je uvedeno obr. 2), a některé další překlepy. Úspěšné vyřešení práce vyžadovalo široké znalosti z různých specializací elektroniky, včetně měření neelektrických veličin a mikroprocesorové techniky, což bych chtěl obzvláště ocenit. Student při své práci využil rozsáhlý soubor literatury, o problematiku projevoval soustavný zájem, pracoval samostatně a iniciativně. Podle mého názoru prokázal velmi dobré návrhářské schopnosti v oblasti elektroniky na úrovni magisterského studia.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vyskočil, Pavel

Posudek přiložen jako PDF dokument.

Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 65688