KUBÁŇ, M. Integrovaný D/A převodník pro automobilové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolka, Zdeněk

Student identifikoval aplikační požadavky a odvodil z nich parametry důležité pro návrh A/D převodníku. Student dále provedl věcně správné vyhodnocení topologií vhodných k realizaci včetně rozboru vhodné mikroarchitektury vybraného řešení. Kromě provozních parametrů student zohlednil specifika obvodového návrhu pro automobilní průmysl, tj. v tomto případě plochu čipu, proudovou spotřebu a zejména nutnost zaručit požadované parametry pro široký rozsah provozních podmínek s vyžadovanou rezervou pro možný rozptyl procesu a variaci náhodných chyb. Student se aktivně podílel na přípravě fyzického návrhu struktury (layoutu). Samostatně provedl měřění, vyhodnocení měření, analýzu příčin vzniku systematických chyb a následnou opravu návrhu včetně jejího ověření. Student samostatně nastudoval dostupnou teorii digitálně-analogových převodníků nezbytnou k provedení návrhu. Student se orientuje v používaných termínech a parametrech popisujících charakteristiky D/A převodníků, které využil při měření a jeho vyhodnocení. Student též nastudoval charakteristiky procesu I3T50, dále zásady a principy obvodového návrhu v CMOS procesech obecně, které pak správně aplikoval na vyhodnocení a návrh topologie a mikroarchitektury. Práce je vhodně strukturovaná. Student ve zhuštěné podobě podává nejdůležitější aplikační požadavky, dále shrnutí nejdůležitějších charakteristik D/A převodníků, závěry ohledně výběru vhodné topologie a její mikroarchitektury. Dále rozvádí v základních rysech postup pro detailní řešení jádra D/A převodníku: matice proudových zdrojů a přesného převodu na opačnou proudovou polaritu. V další části student uvádí výsledky měření a rozbor příčin chyb. Práci uzavírá návrh úpravy topologie a její ověření. Práce dle mého názoru předpokládá čtenáře se základním povědomím o praktickém obvodovém návrhu integrovaných obvodů v CMOS technologii, jinak mohou být některé pasáže hůře uchopitelné, to ale nepovažuji za problém. Dále bylo možno detailněji rozpracovat některé pasáže, případně metodiku ověřování návrhu, nicméně předložený text dobře reflektuje nejdůležitější kritéria pro návrh a vhodně shrnuje podstatné výsledky měření a vyhodnocení. Samotný fakt, že první verze nového obvodu obdobné komplexity jako předmětný DA převodník je v návrhářské praxi poměrně běžnou záležitostí, a jejich přítomnost nepovažuji za znehodnocení kvality původního návrhu, zvláště pokud je jejich příčinou objektivní faktor časové tísně a vliv parazitních prvků obtížně analyzovatelných v obecném konextu. Díky přítomnosti chyb v původním návrhu jsme se mohli přesvědčit o studentově schopnosti samostatně rozebrat výsledky měření a pomocí simulace, měření a analýzy layoutu se dobrat k příčinám chyb. Tuto analytickou schopnost mimořádně kladně oceňuji. Svým přístupem a kvalitou odvedené práce student přesvědčivě prokazuje inženýrskou erudici nutnou pro kvalitní návrh integrovaných obvodů. Posudek vypracoval Ing. Pavel Baroš, odborný vedoucí diplomové práce.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vávra, Jiří

Student Marián Kubáň vypracoval diplomovou práci na téma Integrovaný D/A převodník pro automobilové aplikace. Student ve své práci popisuje problematiku návrhu, výroby a měření integrovaného 11 bitového D/A převodníku. Student převodník navrhl, vyrobil prototyp, proměřil a navrhl opatření pro zlepšení parametrů. Zadání diplomové práce tak splnil úplně až na reálně měřené systematické chyby, které v závěru zdůvodnil a navrhl patřičná opatření k odstranění nevyhovujících chyb. Práce je rozdělena do čtyř logicky uspořádaných kapitol, které na sebe navazují. V první kapitole student zpracoval tři varianty D/A převodníku a tři topologické varianty D/A převodníku. Ve druhé kapitole se student věnuje návrhu D/A převodníku. Tato kapitola je stěžejní částí diplomové práce a je nejobsáhlejší. Ve třetí kapitole student vyhodnocuje měření vyrobeného prototypu D/A převodníku a shrnuje naměřené výsledky. Zde je také navržena úprava pro odstranění vyšších systematických chyb než ukládá zadání práce. Čtvrtou kapitolou je závěr, kde je celá práce zhodnocena. Při psaní diplomové práce student vycházel z oborné anglické literatury a všechny zdroje uvedené v kapitole Literatura se týkají zadání práce. Jelikož je práce psaná ve slovenském jazyce, nemohu hodnotit pravopisnou stránku. Výtku mám k citaci diplomové práce, která by měla být v češtině. Zadání i samotný název jsou v češtině, nakladatel je také český. Dále se v práci často střídá označení DA převodník, D/A převodník a DAC. Dle mého názoru by mělo v práci být jednotné označení. Seznam zkratek není kompletní, chybí například zkratka SNDR. Student splnil stanovené zadání práce a při řešení prokázal své odborné schopnosti, velmi dobře se orientuje v dané problematice. Výsledky práce jsou přínosné a lze je využít při řešení dalších úkolů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 65693