MUNDUCH, O. Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Mimořádný student, zvyklý pracovat systematicky, dodržující jak obsah řešení, tak časový harmonogram prací. Práce s velkým aplikačním potenciálem v dané oblasti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bothe, Martin

Diplomová práce byla vypracována samostatně, má odpovídající rozsah a je na dobré odborné úrovni. Student prokázal analytické myšlení, poradil si vcelku dobře s vysvětlením dané problematiky, formulací závěrů a odvození následných aktivit, které vedly k úspěšnému vyřešení úkolu a dosažení stanovených cílů. Práce má logickou strukturu, i když je trochu nepřehledná. Potenciál vidím hlavně v lepší grafické úpravě, použití obrázků s popisem, které mnohdy pomůžou porozumět složitému textu. V některých částech bych uvítal hlubší odborné vyjádření např. u problematiky těsnění HTK nebo procesu lisování. na druhé straně je potřeba ohodnotit, že student zvládl i praktickou část této práce, kdy se nejednalo o pouhý sběr dat, ale o skutečnou práci v reálných podmínkách sériové výroby, nastavování provozních parametrů stroje apod. Celkově hodnotím práci velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64172