CHMEL, Z. Dům umění města České Budějovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Práce je výsledkem hluboké analýzy možností umístění Domu umění v městském prostoru Českých Budějovic. Nejdříve bylo v zimním semestru vybráno osm lokalit, z nichž byly vybrány tři, přinášející reálné možnosti umístění Domu umění. Jejich podrobným urbanistickým i architektonickým prostorovým i funkčním posouzením byla vybrána lokalita Senovážné náměstí, která dle zvážení diplomanta i veřejnosti na základně možnosti daných vystavením studií nejlépe začlení Dům umění do městského prostoru v těsné blízkosti centra. Navíc význam Domu umění jako kulturní institutce je na tomto místě podtržen a posílen blízkostí dalších cenných budov - kostel Sv. Rodiny, Biskupské gymnázium, Jihočeské muzeum. Navržený objekt i jeho začlenění vytváří z nyní bezvýznamného prostoru náměstí, ve svých proporcích skvěle obohatí základní charakter města České Budějovice. Řešení přispívá navržením podzemního parkingu i k řešení dopravních problémů města s citlivým umístěním vjezdu i vstupu do podzemí. Hlavním, novým objektem, je budova Domu umění proti Jihočeskému muzeu na východní straně náměstí. Od intenzivní a zřejmě i hlučné dopravy na Lidické třídě je vlastní náměstí odděleno jednopodlažním objektem rychlého občerstvení a restaurace. Za velmi cenné řešení považuji také otevřené Mlýnské stoky, vtipně obohacující svým tvarováním i úpravou břehů celý prostor parku na Senovážném náměstí mezi Rybím nábřežím a ulicí Karla IV. Vlastní objekt Domu umění vnáší do celého náměstí svým prostorovým a architektonicky i provozně velmi zajímavým pojetím úplně nové kvality, které spolu s kultivovaným pojetím celého prostoru obohacují i celé město o nové formy života jeho obyvatel. Návrh je domyšlen i po konstrukční a technické stránce a jeho realizace v této podobě by nesporně obohatila a pozvedla rozvoj města Českých Budějovic. Závěrem rád konstatuji, že diplomant Zdeněk Chmel velmi zhodnotil možnost jednak stáže na škole architektury v Bernu a zejména příležitost podílet se po dobu jednoho roku na práci významného světového architektonického ateliéru Herzog - De Meuron. Lze říci, že díky tomu i mimořádnému talentu se stal již nyní, v závěru svého studia na naší fakultě, vyzrálou architektonickou osobností. Otázky a náměty k obhajobě: Charakterizujte způsob výběru jednotlivých stavenišť a uveďte důvody konečného výběru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Přístup studenta ke zpracování lez hodnotit jako příkladný a profesionálně vyzrálý.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Němec, Josef

Diplomant touto svou prací prokázal vysokou míru komplexního a tvůrčího přístupu i talentu pro architektonickou tvorbu. Doporučuji jeho diplomovou práci k externí prezentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Výsledný diplomový projekt novostavby Domu umění se opírá o velmi zevrubnou urbanistickou analýzu, vyhledávající a hodnotící možné začlenění tohoto objektu v centrální části města České Budějovice. Diplomant nachází až osm revitalizačních prostorů, zužuje jejich počet na tři, které pak studuje podrobněji až do úrovně urbanistického konceptu před konečným rozhodnutím. Vybírá a preferuje lokalitu Senovážné náměstí, a to profesionálně s užitím klasických urbanistických hledisek, včetně realizovatelnosti a analýzy SWOT. Celý tento proces hodnotím jako mimořádně zdařilý a přesvědčivý.
Architektonické řešení A Vlastní a řídící koncepce návrhu je přímo prolnuta urbanistickou motivací vytvořit ve zvoleném místě nový městotvorný prostor (náměstí), při respektu ke stávajícím hodnotným objektům i k sousedící městské památkové rezervaci. Elementárně prostý, sevřený horizontální kubus architektury Domu umění považuji za elegantní řešení. Tento záměr lapidarity bude zřejmě kontrastně aktivním pro prezentaci vlastních uměleckých děl.
Provozní řešení A Zde klade autor důraz na prolnutí exteriéru do objektu, včetně jeho atria. Zabývá se i úpravami blízkého okolí, včetně podnětu odhalit tč. překrytý vodní tok Mlýnská stoka, domýšlí provozní schémata, atd., vše s logikou a jednoduchostí. Pokud se týká podzemních parkovacích garáží, počítá s jejich oddělenou investicí jako veřejné služby. Zde bych doporučoval zvýšit jejich kapacitu na dvojnásobek (2.PP).
Technicko konstrukční řešení A Účinným architektonickým motivem je navržené zastropení tvarem valených kleneb se stropním nasvětlením výstavních prostor.
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 64177